Notice for LLM First Year

Published Date: 2015-11-05

उपरोक्त सम्वन्धमा प.नि.का. त्रि.वि. वल्खुको मिति २०७२-०७-१८ गतेको सूचना अनुसार यस क्याम्पसमा अध्ययनरत एलएल.एम. प्रथम वर्षका नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थीहरुले २०७२ सालको वार्षिक परीक्षाको लागि मिति २०७२-०८-१० गतेभित्र परीक्षा आवेदन फाराम भरी यस क्याम्पसको परीक्षा शाखामा बुझाउनु हुन सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।