FOL's Notice regarding LL.B. I Year 076/077 Batch Entrance Exam

Published Date: 2021-07-23

एलएल.बी. प्रथम वर्ष २०७६/०७७ समूहमा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी कानून संकायको विस्तृत सूचनाको लागि यहाँ click गर्नुहोस् ।