शोधपत्र (thesis) को मौखिक परिक्स्या ( vice -voce) सम्बंन्धि सूचना