एलएल.बी. २०७८/०७९ समूह प्रथम वर्षमा भर्नाको लागि तेस्रो सूची प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना

Published Date: 2023-09-15

एलएल.बी. २०७८/०७९ समूह प्रथम वर्षमा भर्नाको लागि तेस्रो  सूची प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना हेर्न यहाँ Click गर्नुहोस् ।