एलएल.बी. तह दोस्रो वर्षका विद्यार्थीहरुलाई अभ्यास अदालत सम्बन्धी संशोधित सूचना !