एलएल.बी दोस्रो वर्ष आंशिक तर्फका विद्यार्थीहरुलाई अभ्यास अदालतको लागि निर्धारित मुद्दा सम्बन्धी सूचना !