सेमिनार तथा इन्टर्नसीप प्रस्तावपत्र (Proprosal) लिन आउने सम्बन्धी जरुरी सूचना