फैसला अनुवादकको लागि निवेदन दिने म्याद थप सम्बन्धी सूचना