एलएल.एम. प्रथम सिमेष्टर २०७९/०८० समूहको भर्ना सम्बन्धी सूचना